Bazpłatny kurs języka angielskiego

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Spółka komandytowa zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNEGO kursu języka angielskiego oraz szkoleń komputerowych zakończonych egzaminem zewnętrznym.

Każdy uczestnik może wziąć udział w:

- Bezpłatnym kursie języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2, w wymiarze 120 godzin.
- Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i egzaminem zewnętrznym.
- Bezpłatnym kursie komputerowym w wymiarze 96 godzin.

Akademia Świadomego Rodzica

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

serdecznie zaprasza do udziału w Akademii Świadomego Rodzica

organizowanej przez Fundację Ernst & Young

Projekt "Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę'

Fundacja aktywnej rehabilitacji "FAR' od 1 stycznia 2017 r. realizuje projekt "Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę'.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji ul. Konopnickiej 2 w Namysłowie, faxem pod numerem 77/410-31-58, e-mailem: biuro.opolskie@far.org.pl.
Kontakt pod nr 77/410-36-88

Projekt "Recepta na uśmiech 2. "

Informujemy, że Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie ze Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek ze Strzelec Opolskich oraz Gminą Krapkowice realizuje Projekt pt. Recepta na uśmiech 2.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Fundacja ING Dzieciom

Fundacja ING Dzieciom od dwunastu lat działa na rzecz kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez organizację bezpłatnych turnusów terapeutycznych w ośrodku fundacji w Wiśle. Do 15 stycznia 2018 r. samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia

Projekt "Żyj godnie na jesieni życia"

Firma "CERMED" realizuje na terenie województwa opolskiego projekt "Żyj godnie na jesieni życia", który dot. rozwoju usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych. Głównym założeniem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług medycznych dla 9 osób starszych i niesamodzielnych osób w miejscu ich zamieszkania.
Kryteria dostępu:
- wiek powyżej 60 lat
- osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z zaburzeniami psychicznymi,
-osoby niesamodzielne,

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Biuro Projektu w Kluczborku organizuje bezpłatne szkolenia komputerowe na terenie województwa opolskiego, które współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Szkolenia kierowane są do mieszkańców województwa opolskiego, w wieku powyżej 18 roku życia, bezrobotnych, pracujących lub biernych zawodowo (emerytura, renta) Szkolenie odbywa się w grupach 10-cio osobowych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Projekt „Nadzieje sportu akademickiego”

W związku z realizowanym przez Polski Komitet Paraolimpijski projektem „Nadzieje sportu akademickiego”, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chciałabym zachęcić do udziału w rekrutacji studentów oraz doktorantów, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie równoważne.
 
W ramach projektu organizowany jest 11-dniowy obóz w terminie 05-15.11.2017 r. w Wiśle. W obozie weźmie udział 37 uczestników/czek oraz 9 osób z obsługi (4 trenerów, 1 fizjoterapeuta, 1 psycholog, 3 wolontariuszy).

Bezpłatne kursy komputerowe ECDL

SEKA S.A. zaprasza osoby z województwa opolskiego do udziału w projekcie „E- umiejętności z certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach którego odbędzie się bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL Profile oraz egzamin umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych(ECDL Profile DIGCOMP).
Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych potrzebnych w życiu zawodowym i osobistym oraz na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile DIGCOMP.

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia" jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Inicjatywy Unijnej "Gwarancja dla młodzieży". Jego głównym celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym niepełnosprawnych.
Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i potrwa do końca października b.r. Nabór prowadzony jest w jednostkach terenowych Opolskiej WK OHP. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje na stronie www.opolska.ohp.pl

Subskrybuje zawartość